რა არის ბიბლიის შესწავლის რამდენიმე განსხვავებული მეთოდი?

რა არის ბიბლიის შესწავლის რამდენიმე განსხვავებული მეთოდი? უპასუხეარსებობს ბიბლიის შესწავლის რამდენიმე განსხვავებული მეთოდი, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორგანიზებულად ან სისტემატურად შესასწავლად. ამ სტატიის მიზნებისთვის ჩვენ მათ ორ დიდ კატეგორიად დავყოფთ: წიგნის კვლევები და აქტუალური კვლევები. სანამ ბიბლიის შესწავლის სხვადასხვა მეთოდებს განვიხილავთ, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ყველა მათგანს აქვს გარკვეული საერთო და უნდა დაიცვას გარკვეული ჰერმენევტიკული წესები ან პრინციპები, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბიბლიის ნათქვამის არასწორი ინტერპრეტაცია. მაგალითად, ბიბლიის შესწავლის რომელ მეთოდს ვიყენებთ, მნიშვნელოვანია, რომ შესწავლა გულდასმით გაითვალისწინოს შესასწავლი თემის ან ლექსის კონტექსტი, როგორც თავის ან წიგნის უშუალო კონტექსტში, ასევე ზოგად კონტექსტში. ბიბლია. ჩვენი პირველი მიზანი უნდა იყოს იმის გაგება, თუ რა არის ამ მონაკვეთის თავდაპირველი ან სავარაუდო მნიშვნელობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რა იყო ადამიანის ავტორის მიზანი და როგორ გაიგებდა მისი ორიგინალური აუდიტორია მის დაწერას? ეს პრინციპი აღიარებს, რომ ბიბლია არ დაიწერა ვაკუუმში, არამედ არის ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც დაწერილია ისტორიის კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტული აუდიტორიის გათვალისწინებით, კონკრეტული მიზნით. როგორც კი გავიგებთ ამ მონაკვეთის ჭეშმარიტ მნიშვნელობას, მაშინ უნდა ვეძიოთ გავიგოთ, თუ როგორ ეხება ის დღეს ჩვენთვის.წიგნის შესწავლა: ბიბლიის შესწავლის ეს მეთოდი ფოკუსირებულია ბიბლიის სრულ წიგნზე ან წიგნის კონკრეტულ ნაწილზე, როგორიცაა კონკრეტული თავი, ლექსების დიაპაზონი ან თავად ერთი ლექსი. თავთა და ლექსის მეთოდებით და მთლიანი წიგნის შესწავლით, პრინციპები და მიზნები ერთი და იგივეა. მაგალითად, წიგნის საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ ცალკეული თავებისა და ლექსების კონტექსტიც. ანალოგიურად, იმისათვის, რომ სწორად შევისწავლოთ კონკრეტული ლექსი, ჩვენ ასევე უნდა შევისწავლოთ იმ თავისა და წიგნის საერთო გზავნილი, რომელშიც არის ლექსი. რა თქმა უნდა, იქნება ეს ცალკეული ლექსის დონეზე თუ სრული წიგნის შესწავლა, ჩვენ უნდა ყოველთვის გაითვალისწინეთ მთელი ბიბლიის საერთო კონტექსტიც.

აქტუალური კვლევები: ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ აქტუალური კვლევების მრავალი სახეობა. ზოგიერთი მაგალითი მოიცავს ბიოგრაფიულ კვლევებს, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ ყველაფერს, რასაც ბიბლია კონკრეტულ ადამიანზე ამბობს; სიტყვის კვლევები, სადაც ვსწავლობთ ყველაფერს, რასაც ბიბლია კონკრეტულ სიტყვასა თუ საგანზე ამბობს; და გეოგრაფიული კვლევები, სადაც ყველაფერს ვიგებთ ბიბლიაში მოხსენიებული კონკრეტული ქალაქის, ქვეყნის ან ერის შესახებ. აქტუალური კვლევები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ ბიბლიის ყველა სწავლება კონკრეტულ თემაზე ან თემაზე. თუმცა, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ აქტუალური კვლევის შედეგად გამოტანილი დასკვნები არ მომდინარეობდეს ლექსების თავდაპირველი კონტექსტიდან ამოღებით, რათა იგულისხმებოდეს ისეთი მნიშვნელობა, რომელიც ვერ იქნება გამყარებული ლექსის შესწავლით ან წიგნის შესწავლით. აქტუალური კვლევები გვეხმარება სისტემატურად მოაწესრიგოთ და გავიგოთ, რას ასწავლის ბიბლია კონკრეტულ თემებზე.ბიბლიის შესწავლისას მართლაც საკმაოდ მომგებიანია ბიბლიის შესწავლის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება სხვადასხვა დროს. ზოგჯერ შეიძლება გვსურს დიდი დრო დაუთმოთ წიგნის შესწავლას, ხოლო სხვა დროს ჩვენ შეგვიძლია დიდი სარგებლობა მივიღოთ გარკვეული ტიპის აქტუალური შესწავლით. რა ტიპის კვლევასაც არ უნდა ვაწარმოოთ, უნდა მივყვეთ ამ ძირითად ნაბიჯებს: 1-დაკვირვება-რას ამბობს ბიბლია? 2-ინტერპრეტაცია-რას ნიშნავს ბიბლია? და 3-გამოყენება-როგორ ვრცელდება ეს ბიბლიური ჭეშმარიტება ჩემს ცხოვრებაში, ან როგორ არის ეს მონაკვეთი აქტუალური დღეს? ბიბლიის შესწავლის რომელ მეთოდსაც არ უნდა ვიყოთ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ ღვთის სიტყვის სწორად გაყოფა ისე, რომ ვიყოთ მუშები, რომლებიც არ უნდა შერცხვეს (2 ტიმოთე 2:15).

Top